MMA The UFC's plan perhaps?

Discussion in 'OT Bar' started by Kuet, Sep 21, 2009.

 1. Kuet

  Kuet New Member

  Joined:
  May 3, 2006
  Messages:
  9,688
  Likes Received:
  0
  Location:
  Hong Kong
  We have all been talking about and wondering why the UFC has been signing older fighters that have already fought in the past.
  I think i know why. With recent news of them going to Terminate Frank Triggs contract and Cro Cop it seems to me as though they are actually very smart about it.

  If they do well (Belfort) Great for them, if they dont do well (CC, trigg) then they let them go again and should the fighter want to fight in another org. Their reputaion will tarnished for sure. Very smart Dana...very smart.
   
 2. adrenalin112

  adrenalin112 Active Member

  Joined:
  Dec 30, 2003
  Messages:
  28,498
  Likes Received:
  0
  Location:
  SoCal --> Tempe
  We have all been talking about and wondering why the UFC has been signing older fighters that have already fought in the past.
  I think i know why. With recent news of them going to Terminate Frank Triggs contract and Cro Cop it seems to me as though they are actually very smart about it.

  If they do well (Belfort) Great for them, if they dont do well (CC, trigg) then they let them go again and should the fighter want to fight in another org. Their reputaion will tarnished for sure. Very smart Dana...very smart.
   
 3. 2ofdem

  2ofdem OT Supporter

  Joined:
  Jun 17, 2003
  Messages:
  114,861
  Likes Received:
  76
  Location:
  aus.vic.mel
  Makes sense.
   
 4. Sammo

  Sammo New Member

  Joined:
  Jan 5, 2005
  Messages:
  43,375
  Likes Received:
  0
  Location:
  Southern Canada
  Ficámos todos a falar e se perguntando por que o UFC tem sido assinatura velhos combatentes que já lutou no passado.
  Eu acho que sei porquê. Com as notícias recentes deles vai encerrar contrato de Frank Triggs e Cro Cop, parece-me como se eles são realmente muito inteligentes sobre ela.

  Se eles fazem bem (Belfort) Ótimo para eles, se eles não fazem bem (CC, Trigg) e depois deixam-nos de novo e se o lutador quer lutar em outro org. Sua reputaion será manchada com certeza. Dana muito esperto ... muito esperto.
   
 5. AnoesisX

  AnoesisX New Member

  Joined:
  Feb 19, 2005
  Messages:
  2,866
  Likes Received:
  0
  Location:
  Boca Rotten, Florida
  well, they have been signing older fighters because they are well known in the ufc and they can't get the fedors or mousasi's of mma at this moment
   
 6. ITR06

  ITR06 OT Supporter

  Joined:
  Dec 2, 2004
  Messages:
  16,093
  Likes Received:
  52
  Location:
  vancouver bc
  .ʇɹɐɯs ʎɹǝʌ...ɐuɐp ʇɹɐɯs ʎɹǝʌ .ǝɹns ɹoɟ pǝɥsıuɹɐʇ 11ıʍ uoıɐʇndǝɹ ɹıǝɥʇ .bɹo ɹǝɥʇouɐ uı ʇɥbıɟ oʇ ʇuɐʍ ɹǝʇɥbıɟ ǝɥʇ p1noɥs puɐ uıɐbɐ ob ɯǝɥʇ ʇǝ1 ʎǝɥʇ uǝɥʇ (bbıɹʇ 'ɔɔ) 11ǝʍ op ʇuop ʎǝɥʇ ɟı 'ɯǝɥʇ ɹoɟ ʇɐǝɹb (ʇɹoɟ1ǝq) 11ǝʍ op ʎǝɥʇ ɟı

  .ʇı ʇnoqɐ ʇɹɐɯs ʎɹǝʌ ʎ11ɐnʇɔɐ ǝɹɐ ʎǝɥʇ ɥbnoɥʇ sɐ ǝɯ oʇ sɯǝǝs ʇı doɔ oɹɔ puɐ ʇɔɐɹʇuoɔ sbbıɹʇ ʞuɐɹɟ ǝʇɐuıɯɹǝʇ oʇ buıob ɯǝɥʇ ɟo sʍǝu ʇuǝɔǝɹ ɥʇıʍ .ʎɥʍ ʍouʞ ı ʞuıɥʇ ı
  .ʇsɐd ǝɥʇ uı ʇɥbnoɟ ʎpɐǝɹ1ɐ ǝʌɐɥ ʇɐɥʇ sɹǝʇɥbıɟ ɹǝp1o buıubıs uǝǝq sɐɥ ɔɟn ǝɥʇ ʎɥʍ buıɹǝpuoʍ puɐ ʇnoqɐ buıʞ1ɐʇ uǝǝq 11ɐ ǝʌɐɥ ǝʍ
   
 7. Helios

  Helios OT Supporter

  Joined:
  Apr 14, 2006
  Messages:
  41,843
  Likes Received:
  365
  Location:
  Nyc <> Amsterdam <> SE MI
  Svi smo se razgovara o i udivljen zašto je ufc je potpisivanje stariji borci koji su već su se borili u prošlosti.
  Mislim da sam zna zašto ga. Sa nedavnim vesti od njih će da prekine Frenk triggs ugovora i Cro policajac čini mi se, međutim oni su zapravo vrlo pametna o tome.

  Ako do dobro (belfort) Velika za njih, ako oni dont dobro (CC, trigg) onda neka odlaze ponovo i trebalo bi da borbenih žele da se bore u drugi organizovanju lokalnih izbora. svoje reputaion senku će sigurno. vrlo pametna dana ... vrlo pametna.
   
 8. Bear Fight

  Bear Fight New Member

  Joined:
  May 26, 2003
  Messages:
  10,651
  Likes Received:
  0
  Location:
  Quad Cities, Illinois
  Wir haben alle, die sprechend wundernd gewesen werden und über warum das UFC ältere Kämpfer unterzeichnet hat, die bereits in der Vergangenheit gekämpft haben. Ich denke, dass ich warum weiß. Mit neuen Nachrichten von ihnen gehend, Vertrag Frank-Triggs und Kundenberaterin-Spindel zu beenden scheint es mir, als wenn sie wirklich über es sehr intelligent sind. Wenn sie (Belfort) groß für sie hervorquellen, wenn sie nicht gut (cm, trigg) dann tun, lassen sie sie wieder gehen und sollten der Kämpfer in einem anderen org kämpfen wünschen. Ihr reputaion wird sicher getrübt. Sehr intelligentes Dana… sehr intelligent.
   
 9. TQ

  TQ OT Supporter

  Joined:
  Sep 20, 2002
  Messages:
  35,803
  Likes Received:
  107
  Location:
  Kansas City, MO
  :rofl:

  You guys are ridiculous
   
 10. Atmosphere

  Atmosphere PURPLE DREAM

  Joined:
  Sep 17, 2002
  Messages:
  111,611
  Likes Received:
  0
  Location:
  lollyfornia
  :werd:
  the fuck are you talking about? :ugh:
   
 11. Trueno

  Trueno Bаnned bу Ѕuреr Μоdеrаtоrs

  Joined:
  Sep 15, 2003
  Messages:
  55,797
  Likes Received:
  1
  Location:
  Drift Land, California
  i tried. LOL  Lahat kami ay tungkol sa pakikipag-usap at nagtataka kung bakit ang UFC ay mas matanda sa pag-sign Fighters na naka-fought sa nakalipas.
  Tingin ko ako alam kung bakit. Sa mga kamakailan-lamang na mga balita sa kanila ng pagpunta sa Tapusin Frank Triggs kontrata at Cro pulis tila ang sa akin na parang sila ay talagang napaka smart ng tungkol dito.

  Kung sila rin (Belfort) Great para sa kanila, kung sila dont maganda (CC, trigg) at pagkatapos ay hayaan sila pumunta muli ang mga ito at dapat na ang eruplano gustong makipag-away sa ibang org. Ang kanilang mga reputaion ay pinapusyaw para sigurado. Very smart Dana ... very smart.
   
 12. kopetzki

  kopetzki Banned

  Joined:
  Jun 24, 2005
  Messages:
  10,584
  Likes Received:
  0
  Location:
  Jacksonville FL
  its serbo-croatian and it's WAAAY off :rofl:
   
 13. Helios

  Helios OT Supporter

  Joined:
  Apr 14, 2006
  Messages:
  41,843
  Likes Received:
  365
  Location:
  Nyc <> Amsterdam <> SE MI
  I posted that for you. :bowdown:


  and online translators are really terrible. :o
   
 14. Kuet

  Kuet New Member

  Joined:
  May 3, 2006
  Messages:
  9,688
  Likes Received:
  0
  Location:
  Hong Kong

  ??

  :rofl:
   
 15. Kuet

  Kuet New Member

  Joined:
  May 3, 2006
  Messages:
  9,688
  Likes Received:
  0
  Location:
  Hong Kong
  I must have missed something?
   
 16. RMarks

  RMarks New Member

  Joined:
  Apr 5, 2005
  Messages:
  11,647
  Likes Received:
  4
  Seriously?
   
 17. Helios

  Helios OT Supporter

  Joined:
  Apr 14, 2006
  Messages:
  41,843
  Likes Received:
  365
  Location:
  Nyc <> Amsterdam <> SE MI
  :rofl:
   
 18. Kuet

  Kuet New Member

  Joined:
  May 3, 2006
  Messages:
  9,688
  Likes Received:
  0
  Location:
  Hong Kong
  what did i do to deserve this :wtc:
   
 19. Atmosphere

  Atmosphere PURPLE DREAM

  Joined:
  Sep 17, 2002
  Messages:
  111,611
  Likes Received:
  0
  Location:
  lollyfornia
  :rofl:

  :kiss:
   
 20. miek

  miek New Member

  Joined:
  Sep 11, 2005
  Messages:
  9,055
  Likes Received:
  0
  Location:
  Wpg, MB
  TRIGG
   
 21. Redneck Shinobi

  Redneck Shinobi Well Jules, the funny thing about my back is that

  Joined:
  Oct 27, 2006
  Messages:
  7,495
  Likes Received:
  0
  Location:
  Vancouver, BC
  Šta je i do da ovo zaslužuju :wtc:
   
 22. bpa00

  bpa00 New Member

  Joined:
  Jul 4, 2005
  Messages:
  5,792
  Likes Received:
  0
  Location:
  Kansas City
  Probably the truth... I was hoping they were going to do some kind of "legends" division or something. I hate seeing the top guys from a few years ago getting clobbered by modern top tier fighters...
   
 23. Kuet

  Kuet New Member

  Joined:
  May 3, 2006
  Messages:
  9,688
  Likes Received:
  0
  Location:
  Hong Kong
  Je ne sais pas que ce qui spasse ici :(
   

Share This Page